Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://pp1leczna.przedszkolna.net/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej
21-010 Łęczna, ul. Tysiąclecia 12
Tel: (81) 752 05 21
e-mail: przedszkole1leczna@onet.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczona duża ilość zdjęć.
  2. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
  3. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  4. Odnośniki otwierają się w nowych oknach.
     

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gańska, e-mail: przedszkole1leczna@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (81)752 05 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej stanowi budynek parterowy, wolnostojący, otoczony ogrodem. Budynek posiada dwa wejścia częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku posiada łagodny podjazd dla wózków inwalidzkich. Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich wyposażony w barierkę. Drzwi do przedszkola są zamknięte. Przy drzwiach na wysokości 160 cm. znajduje się  dzwonek. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada parking. Na parkingu nie ma oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole nie jest objęte monitoringiem wizyjnym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem przewodnikiem lub asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej na język migowy na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.